آقایِ مُحَمَّدحُسَیْنِ حَیْدَریان که فَرهَنگِ بسیار کِرامَندِ صُراح را تَصحیح و چاپِ حُروفی کَرده‌اند، دَر پیشْگُفتارِ خویش بَر این کِتابِ گرامی، آنجا که از دَستنوشْتهایِ موردِ اِستِفادۀ خود دَر کارِ تَصحیح و آماده‌سازیِ مَتْن یاد کَرده‌اند، به هَنگامِ یادکَردِ نُسخۀ "کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار"، دَر هامِش نوشته‌اند:
«این تنها نسخه‌ای بود که به همّت و بزرگواری مسئولان کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار پولی برای فراهم‌کردن یک کپی از آن نپرداختم؛ به جای آن، تنها هزینه‌ای زمانی به درازای چهار ماه، رفت‌وآمدهای پیوسته و بار تصحیح چندین رساله در علم کلام را برای مسئولان محترم آنجا به دوش کشیدم.»
( الصُّراح مِنَ الصِّحاح ـ فَرهَنگِ صُراحُ اللُّغَة ـ، جَمالِ قَرْشی، تَصحیح [و] تَرجَمه و اَفزوده‌ها: مُحَمَّدحُسَیْنِ حَیْدَریان، چ: ۱، تِهران: اَنجُمَنِ آثار و مَفاخِرِ فَرهَنگی، ۱۳۹۷ هـ.ش.، ۱ / "ص‌ص" ـ بی هیچ تَصرُّف دَر رَسمِ خَط ـ).
لابُد "سُخَن را رویْ با صاحِبدِلان است"!
اَگَر زَمانی تاریخِ فَرهنگِ این سَرزَمین به قیْدِ تَدوین دَر خواست آمَدَن، هَمین پاره‌نوشته‌ها و یادها و یادگارها، مایۀ فَزایِشِ بَصیرَتِ صاحِبْنَظَران خواهَد شُد به آنچه دَرونِ پَرده رَفته است.
آری؛ "نوشته بمانَد سیَهْ بَر سفید"!!!
وَ اللهُ مِن وَرَاءِ القَصْد
جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۲۰