جَنابِ شیخ « علیِ کورانیِ عامِلی » ، از فُضَلا و نویسَندگانِ پُرکارِ حوزۀ علومِ دینیِ شیعی در عصرِ ماست ، و بنُدرت کسی را از پردازندگان بدین حیطه توان یافت که نامِ وی را نشنیده و آثارِ وی را که بعضِ آنها به فارسی نیز تَرجَمَه شُده است ، ندیده باشَد .
نگارندۀ این سَطرها نیز از دیرباز نامِ آقایِ کورانی را می خوانده و می شنیده است ؛ و هَمواره ضَبطِ آن را « کورانی » بر وزنِ نورانی و تورانی و خوبانی و چوپانی تصَوُّر می کرده ؛ به ویژه که نامِ مُشارٌإِلَیه را ، از بعضِ آشنایانِ وی نیز به هَمین صورت می شنیده است .
أَخیرًا تصویرِ کتابی از آقایِ کورانی در اختیارم قرار گرفت به نامِ تَجرِبَتی إِلی طالبِ العِلم ( ط : ۱ ، ۱۴۳۱ هـ . ق . ) . نمی دانم این کتاب در قالبِ چاپیِ کاغذی هم انتِشار یافته است یا نه ؛ ولی تصویرِ کاملِ آن را در فَضایِ مَجازی توان یافت .
باری ، بر صفحۀ عنوانِ این کتاب ، نامِ نویسَنده ، « علي الکَو۟راني العاملي » به زبرِ کاف ضَبط شُده است . همین ضَبط در إِمضایِ مقدّمه ( ص ۵ ) نیز تَکرار شُده است . هَمچُنین نویسَنده در معرِّفیِ بَعضِ شَخصیَّتها و یادکردِ خاندانِ خود به عنوانِ « آل کَو۟رانی » ( ص ۷ ) ، باز همین ضبط را تَکرار کرده است .
با مُلاحَظَۀ این موارِد ، گویا جائی برایِ تردید در عُدول از عادتِ خود در بابِ ضَبطِ « کورانی » نداریم و این نِسبت را باید « کَو۟رانی » تلفُّظ و ضَبط کنیم .
ناگُفته پیداست که این ، هرگز به معنایِ نَفیِ نسبتِ « کورانی » بر وزنِ نورانی و تورانی و خوبانی و چوپانی که در بَعضِ أَعلامِ دیگر دیده می شود ( نمونه را ، نگر : راهنمایِ دانشوران در ضبطِ نامها ، نَسَب ها و نسبت ها ، سَیِّد علی أَکبرِ بُرقَعیِ قُمی ، مقدّمه و پاوَرَقی از : سَیِّد محمّدباقرِ بُرقَعی ، چ : ۱ ، قُم : دَفتَرِ انتِشاراتِ إِسلامی ، ۱۳۸۴ هـ . ش . ، ۲ / ۱۸۶ ) ، نیست .
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶