لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۷۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۸۲ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۶۰۱

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  جَنابِ شیخ « علیِ کورانیِ عامِلی » ، از فُضَلا و نویسَندگانِ پُرکارِ حوزۀ علومِ دینیِ شیعی در عصرِ ماست ، و بنُدرت کسی را از پردازندگان بدین حیطه توان یافت که نامِ وی را نشنیده و آثارِ وی را که بعضِ آنها به فارسی نیز تَرجَمَه شُده است ، ندیده باشَد .
  نگارندۀ این سَطرها نیز از دیرباز نامِ آقایِ کورانی را می خوانده و می شنیده است ؛ و هَمواره ضَبطِ آن را « کورانی » بر وزنِ نورانی و تورانی و خوبانی و چوپانی تصَوُّر می کرده ؛ به ویژه که نامِ مُشارٌإِلَیه را ، از بعضِ آشنایانِ وی نیز به هَمین صورت می شنیده است .
  أَخیرًا تصویرِ کتابی از آقایِ کورانی در اختیارم قرار گرفت به نامِ تَجرِبَتی إِلی طالبِ العِلم ( ط : 1 ، 1431 هـ . ق . ) . نمی دانم این کتاب در قالبِ چاپیِ کاغذی هم انتِشار یافته است یا نه ؛ ولی تصویرِ کاملِ آن را در فَضایِ مَجازی توان یافت .
  باری ، بر صفحۀ عنوانِ این کتاب ، نامِ نویسَنده ، « علي الکَو۟راني العاملي » به زبرِ کاف ضَبط شُده است . همین ضَبط در إِمضایِ مقدّمه ( ص 5 ) نیز تَکرار شُده است . هَمچُنین نویسَنده در معرِّفیِ بَعضِ شَخصیَّتها و یادکردِ خاندانِ خود به عنوانِ « آل کَو۟رانی » ( ص 7 ) ، باز همین ضبط را تَکرار کرده است .
  با مُلاحَظَۀ این موارِد ، گویا جائی برایِ تردید در عُدول از عادتِ خود در بابِ ضَبطِ « کورانی » نداریم و این نِسبت را باید « کَو۟رانی » تلفُّظ و ضَبط کنیم .
  ناگُفته پیداست که این ، هرگز به معنایِ نَفیِ نسبتِ « کورانی » بر وزنِ نورانی و تورانی و خوبانی و چوپانی که در بَعضِ أَعلامِ دیگر دیده می شود ( نمونه را ، نگر : راهنمایِ دانشوران در ضبطِ نامها ، نَسَب ها و نسبت ها ، سَیِّد علی أَکبرِ بُرقَعیِ قُمی ، مقدّمه و پاوَرَقی از : سَیِّد محمّدباقرِ بُرقَعی ، چ : 1 ، قُم : دَفتَرِ انتِشاراتِ إِسلامی ، 1384 هـ . ش . ، 2 / 186 ) ، نیست .
  پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  محسن موسوی
  ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۹:۳۴
  لطفا به این ادرس مراجعه کنید http://www.alameli.net/article/158