لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۳۷۳٫۰۳۲ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۷۸ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۵۰۱

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  تَعْبیرِ «غیْرِ ذٰلِک» (به مَعْنایِ "جُز آن")، از زُمْرۀ آن عِباراتِ کوتاهِ عَرَبی است که گاه دَر گُفْتار و نوشتارِ فارسی‌زَبانان به طورِ "کلیشه"ای به کار می‌رَوَد. بَعْضِ عَوام ـ که غالِبًا أَجزایِ چُنین تَعْبیرها را به جا نَمی‌آوَرَنْد و لِذا بَر حَسَبِ تَداعیٖ‌هایِ ذِهْنیِ خود دَر صورَتِ تَعْبیر تَصَرُّفاتی می‌کُنَنْد ـ، به جایِ «غیْرِ ذٰلک»، «غیْره و ذٰلک» می‌گویَند؛ که ناصَوابَست.
  صورَتِ مُحَرَّفِ «غیْره و ذٰلِک» و بی‌مُبالاتی دَر اِسْتِعْمالِ آن، مَعَ‌الْأَسَف به نوشتارِ بَعْضِ قَلَمْزَنانِ بنام نیز راه یافته است. نمونه را، نگَر:
  تاریخ چیست؟، ئی. ایچ. کار، تَرجَمۀ: حَسَنِ کامشاد، چ: ۶، تِهْران: شرکَتِ سِهامیِ اِنْتِشاراتِ خوارَزمی، ۱۳۸۷ هـ.ش.، ص ۱۷.


  يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت