تَعْبیرِ «غیْرِ ذٰلِک» (به مَعْنایِ "جُز آن")، از زُمْرۀ آن عِباراتِ کوتاهِ عَرَبی است که گاه دَر گُفْتار و نوشتارِ فارسی‌زَبانان به طورِ "کلیشه"ای به کار می‌رَوَد. بَعْضِ عَوام ـ که غالِبًا أَجزایِ چُنین تَعْبیرها را به جا نَمی‌آوَرَنْد و لِذا بَر حَسَبِ تَداعیٖ‌هایِ ذِهْنیِ خود دَر صورَتِ تَعْبیر تَصَرُّفاتی می‌کُنَنْد ـ، به جایِ «غیْرِ ذٰلک»، «غیْره و ذٰلک» می‌گویَند؛ که ناصَوابَست.
صورَتِ مُحَرَّفِ «غیْره و ذٰلِک» و بی‌مُبالاتی دَر اِسْتِعْمالِ آن، مَعَ‌الْأَسَف به نوشتارِ بَعْضِ قَلَمْزَنانِ بنام نیز راه یافته است. نمونه را، نگَر:
تاریخ چیست؟، ئی. ایچ. کار، تَرجَمۀ: حَسَنِ کامشاد، چ: ۶، تِهْران: شرکَتِ سِهامیِ اِنْتِشاراتِ خوارَزمی، ۱۳۸۷ هـ.ش.، ص ۱۷.


يكشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷