لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۱۵٫۲۵۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۴ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۶۷۷

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  شیخِ بی هَنْبازِ شیراز، سَعدیِ شیرینْ سخنِ شکّرْشکن ، در غزلِ:

  "آبِ حیاتِ مَنَست خاکِ سرِ کویِ دوست
  گر دو جـهان خُرَّمیست ، ما و غمِ رویِ دوست"

  می فرماید :

  دوست بـه هنْـدویِ خـود گر بـپـذیـرد مـرا
  گوشِ من و تا به حشْر حلْقۀ هنْدویِ دوست

  ( کلّیّاتِ سَعدی ، چ أمیرکبیر ، ص450 ، غ 105 ؛ و: غزلهایِ سَعدی ، چ یوسُفی ، ص222 ، غ 484).

  شادروان استاد پرویزِ اتابکی ، در توضیحِ واژۀ "هندو" در لَتِ یکم نوشته است :
  "غلام . در اینجا به معنی هندوییِ = غلامیِ بکار رفته " ( برگُزیده و شرحِ آثارِ سعدی ، اَتابکی ، چ: 1 ، ص 202 ) .

  استاد دکتر خلیلِ خَطیبِ رَهبر نیز نوشته است :
  " هندو: غلام و چاکر ، در اینجا به معنی غلامی و چاکری به کار رفته " ( دیوانِ غزلیّاتِ استادِ سخن سعدیِ شیرازی ، چ: 10 ، 1/ 161 ).

  گوئیا ، نه چُنانست که این دو أَدیبِ أَریب پنداشته اند ، و واژۀ " هندو " در این مقام ، در همان معنایِ معهودِ " غلام " به کار رفته است ، نه " غلامی ".
  آنچه در معنائی بالنِّسبه ویژه به کار رفته ، نه " هندو " ، که " به " یِ پیش از آن ، است .

  " به " در اینجا ، به معنایِ " به عنوانِ ، به منزلۀ " استعمال گردیده است ( نیز سنج : گزیدۀ غزلیّاتِ سعدی ، حسنِ أَنوری ، ویراستِ دوم ، چ: 11 ،ص 106 ؛ و : شرحِ غزل هایِ سعدی ، برزگر خالقی و عقدایی ، چ :1 ، 1/ 253 ؛ و : شرحِ غَزَلیّاتِ سَعدی ، نیازکار ،چ : 1 ، ص417).

  شیخِ شیراز آنجا هم که در مُفْـتَتَحِ گلستانِ بی خزانش می فرماید : "... درختان را ، به خِلعَتِ نوروزی ، قبایِ سبزِ وَرَق در بر گرفته..."(گلستان ، چ یوسُفی ، ص 49 )، یعنی : به عنوان و به رَسم و به منزلۀ خلعتِ نوروزی (سنج : همان ، ص 198 ).

  آنجا هم که می سَراید:
  به مزاحت نگفتم این گفتار
  هَزل بگْذار و جِدّ ازو بَردار
  (همان ، ص ۱۰۶ ) ،

  یعنی : به عنوانِ مزاح ، به رسمِ مزاح (سنج : همان ، ص ۱۹۸ و ۳۷۴ ).
  دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۹:۵۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت