لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۸۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۹۳ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۶۳۰

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  سُخَنسَرایِ بی همتایِ إقلیمِ پارس ، سعدی ، در غزلی به آغازۀ "ای که گفتی هیچ مُشکِل چون فِراقِ یار نیست..." ، می فرماید :
  خَلق را بــیــدار بایَـد بـود ازآبِ چـشـمِ مَــن
  وین عَجَب کان وقت می گریَم که کس بیدار نیست !
  ( کلّیّاتِ سعدی ، چ أمیرکبیر ، ص 454 ،غ 117 ).
  زنده یاد استاد پرویزِ اتابَکی در برگُزیده و شرحِ آثارِ سعدی (چ :1 ، ص149 ) ، در گُزارشِ این بیت نوشته است:
  " مردم می باید از آبِ چشم و گریۀ من نسبت به عشق و دلدادگی من بیدار (= خبردار و آگاه ) شوند و بدان پی برند ، شگفت این که من به شب-هنگام ، آن وقتی می گریم که همه در خواب نازند و کسی بیدار نیست .
  بعضی بیدار را بی دار می خوانند و چنین توجیه می کنند : می بایستی مردم از اشکِ من که چون سیل روان می شود بی دار (= بی خانه ) شده باشند ولی مصراع دوّم با این توجیه مناسب نمی نماید ، وانگهی مفهوم مصراع دوّم بیت بعد1
  بیتِ سپسین که موردِ اشارتِ شادروان اتابکی است این بیت است :
  نوک مژگانم به سرخی بر بیاضِ رویِ زرد
  قصّۀ دل می نویسد ، حاجتِ گفتار نیست
  همان معنیِ بیداری و آگاهیِ دیگران را از قصّه و رازِ دلِ عاشق می دهد . " .
  می نویسم :
  أوّلًا ، "بیدار " در مصراعِ نخست ِ بیتِ موردِ بحث به معنایِ مراقب و مواظب و بهوش و هُشیار است . یعنی باید نگرانِ این سیلابِ سرشکِ من باشند و... .
  سعدی خود می فرماید:
  پـنـدِ خردمندان چه سود اکنون که بندم سخـت شد
  گر جَستم این بار از قفس ، بیدار باشم زین سپس
  ( کلّیّاتِ سعدی ، چ أمیرکبیر ، ص 527)
  و نیز:
  آن راهِ دوزخست که إبلیس می رود
  بـیـدار بـاش تا پـیِ او راه نـسـپَـری
  ( همان ، همان چ ، ص 753)
  حتّی جایِ دیگر که می فرماید :
  یک شب که دوست فتنۀ خفته ست زینهار
  بـیـدار باش تـا نـرود عُـمـر بَـر فُـسـوس
  (همان ، همان چ ، ص528) ،
  در آرایه گریِ هنرمندانه ای که سزایِ سخنوری چون اوست ، دو معنایِ « بیدار» را در کار می گیرد : یکی ، بـیـدار باش یعنی مَخُسب و دیده بر هم مَگذار ( و یار را دریاب )؛ ودیگر ـ که بیشترینۀ گزارندگان آن را ندیده اند ـ ، بـیـدار باش یعنی مُراقِب باش ( تا عمر بر " فسوس "نرود ).
  ثانیًا ،خوانشِ آن « بعضی »، یعنی همنشین ساختنِ بیدار و بی دار ، و این گونه تفنّناتِ باردِ واژگانی و بازیهایِ لفظیِ کذائی ، به خوی و مَنِشِ سَرایندگان زبانْ بازِ قَجَری درخورتر است تا ذهن و زبانِ فاخرِ شیخِ شیراز !


  • بیتِ سپسین که موردِ اشارتِ شادروان اتابکی است این بیت است :
   نوک مژگانم به سرخی بر بیاضِ رویِ زرد
   قصّۀ دل می نویسد ، حاجتِ گفتار نیست
  دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰:۲۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت