لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۳۷۶٫۵۷۹ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۲۱۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۲۸۴

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  أوضاعِ تَرجَمه، در ایران، سالهاست که خوب نیست؛ و أوضاعِ تَرجَمۀ عَرَبی به فارسی، ناخوب۟‌تَر؛ و به طورِ أَخَص، نازک۟‌کاریهایِ لازِم در تَرجَمۀ مُتونِ کهنِ عَرَبی، در غالِبِ مَوارِد، موردِ اِعتِنا و اِهتِمامِ بسیاری از مُتَرجِمان نیست.
  بَرایِ تَرجَمۀ مُتونِ کهنِ عَرَبی به فارسی، بایَد مُتَرجِمی یافت که:
  أَوَّلًا، در موضوعِ مَتنی که تَرجَمه می‌کُنَد، آگاهیِ کافی، بَل تَخَصُّص داشته باشَد.
  ثانیًا، زبانِ مَبدأ (عَرَبی) و زبانِ مَقصَد (فارسی) را نیک بدانَد و عَلَی‌الخُصوص هَم خَصائِصِ عَرَبیِ قَدیم و زبانِ مَتنهایِ تُراثی را بشناسَد و هَم ویژگیهایِ فارسیِ فَخیمِ فاخِری را که درخورِ بَرگَردانِ چُنین مَتنها باشَد.
  ثالِثًا، از ذائقۀ أَدَبی و ذوقِ فَرهیخته بَرخوردار باشَد؛ یَعنی ذوقِ طَبیعی‌اش بَر أَثَرِ مُطالَعَۀ مُستَمِرّ و مُمتَدّ و مُمارَسَت در کار با مُتونِ أَدَبیِ قَدیم و جَدید تربیَت شُده باشَد و جایِ هر سُخَن و مَقامِ هر نُکته را بشناسَد.
  رابِعًا، قُوَّتِ قَلَم۟‌گَردانی داشته باشَد و در کاربَستِ أَسالیبِ بَیان و إِجرایِ کَلام به مُق۟تَضایِ حال و مَقام چیره‌دَست باشَد.
  اینها همه "بایَد"ها و بایسته‌هاست؛ لیک چُنین مُتَرجِمِ قابِلِ عامِل، بَل۟ دُرِّ یَتیم و گوهَرِ بیهَمتا را که گاه از کِبریتِ أَح۟مَر نایاب۟‌تَر است، از کُجا بایَد یافت؟

  شادروان مُهَندِس مَهدیِ بازَرگان ـ رِض۟وانُ اللهِ تَعالیٰ عَلَی۟ه ـ می‌گُفت:
  «در مملکتِ قَحط‌الرِّجال، هَمیشه أوَّل۟ مُشکِلی که در بَرابَرِ هَر آرزو یا بَرنامه قَد عَلَم می‌کُنَد، مسألۀ پیداکَردَنِ آدَم است.» 1 روحِ ملّتها، آندره زیگفرید، تَرجَمۀ: أَحمَدِ آرام، [با مُقَدّمه و تَذییلِ: مَهدیِ بازَرگان]، چ: 2، تهران: شرکَتِ سِهامیِ اِنتِشار، 1392 هـ.ش.، ص 4 (مُقَدّمه). .
  مَن البتّه اُمیدوارَم در ما نَحنُ فیه، قَضیّه بدین بُغرَنجی نَباشَد و هَرگز جَسارَت نَمی‌کُنَم و نَمی‌گویَم که در ایران از بَرایِ تَرجَمۀ مُتونِ کهنِ عَرَبی، قَحط‌الرِّجال است. حَقیقَةً هَم نیست 2 می‌پَذیرم که بَعضِ نَوادِرِ موجود، با هَمۀ أَهلیَّت، هیچ حال و حوصَله‌ای برایِ صَرفِ وَقتِ کافی در این عرصۀ کَم‌آب‌ونان نَدارَند؛ یا از بُن، به کارهایِ دیگر سَرگَرم اند.
  به یادِ جُمله‌ای از مَرحومِ شیخ سُلَیمان ظاهِرِ عامِلی ـ طابَ ثَراه ـ اُفتادَم که البَتّه در موضوعی دیگر، ـ گویا ـ مَرقوم فَرموده بود: «... لِأَنَّهُ یَتَوَقَّفُ عَلَی ال۟مال الَّذی هُوَ روحُ کُلِّ الأَعمال»!!!
  . أَمّا اگر هَم بگویم: وُفورِ رِجال است و از دَر و دیوار مُتَرجِمِ قابِل و قَلَم۟‌گَردانِ کاردان می‌بارَد و حوزه و دانِشگاهمان لُطف کرده و مَرحَمَت فَرموده و در تَربیَتِ چُنین أَهلیَّت۟مَندانی، به‌اِصطِلاح "اِستِف۟راغِ وُسع" نموده و سَنگِ تمام گُذاشته‌اند!، هَمه کَس خواهَد دانِست که دُروغی بی‌فُروغ گُفته‌ام!!
  می‌تَوان واقع۟‌بینانه‌تَر عَمَل کَرد و گُفت:
  هَرچَند غالِبِ مُتَرجِمانِ موجود به حَدِّ نِصابِ این قابلیَّتها آراسته نیستند ـ و مَن۟‌بَنده خود یکی از این جَماعَتِ "نَواقِص‌ال۟حُظوظ"! ام ـ،
  از یک سو، کَسانی که به تَرجَمۀ مُتونِ کهنِ عَرَبی به فارسی می‌پَردازَند، بایَد این مَعانی و مَقاصِد را که گُذَشت، نُص۟بُ‌ال۟عَی۟ن قَرار دِهَند و بکوشَند تا در این أَبواب تَواناتَر شَوَند.
  از دیگَر سو، مُتَرجِمان را بَر بُنیادِ هَمین مَعانی و مَقاصِد بایَد مِحَک زَد و اختیار کَرد.
  آری؛ با تأکیدِ پیوسته بر این مَعانی و مَقاصِد و نُص۟بُ‌ال۟عَی۟ن قراردادَنِ این مِعیارها در نَقد و ...، نَرم نَرم می‌تَوان از چگونگیِ فاجعه‌بارِ کُنونی فاصِله گرفت.
  در این میان، بویژه "نَقد" را جِدّی بایَد گرفت؛ هرچَند که "نَقد"، و بخُصوص "نَقدِ تَرجَمه"، کاریست دُشوار و فَرسایَنده و البتّه نامَأ۟جور و دُشمن۟‌تَراش!

  ۱. روحِ ملّتها، آندره زیگفرید، تَرجَمۀ: أَحمَدِ آرام، [با مُقَدّمه و تَذییلِ: مَهدیِ بازَرگان]، چ: ۲، تهران: شرکَتِ سِهامیِ اِنتِشار، ۱۳۹۲ هـ.ش.، ص ۴ (مُقَدّمه).
  ۲. می‌پَذیرم که بَعضِ نَوادِرِ موجود، با هَمۀ أَهلیَّت، هیچ حال و حوصَله‌ای برایِ صَرفِ وَقتِ کافی در این عرصۀ کَم‌آب‌ونان نَدارَند؛ یا از بُن، به کارهایِ دیگر سَرگَرم اند.
  به یادِ جُمله‌ای از مَرحومِ شیخ سُلَیمان ظاهِرِ عامِلی ـ طابَ ثَراه ـ اُفتادَم که البَتّه در موضوعی دیگر، ـ گویا ـ مَرقوم فَرموده بود: «... لِأَنَّهُ یَتَوَقَّفُ عَلَی ال۟مال الَّذی هُوَ روحُ کُلِّ الأَعمال»!!!
  دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت