لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۸۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۹۳ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۳۳۴

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  (تَصحیحی در لُغَت‌نامه)
  در لُغَت‌نامۀ دِهخُدا، ذیلِ واژۀ «هزار» (به زیر و زَبَرِ هاء)، یکی از مَعانیِ این واژه را به اِستِنادِ «مُنتَهَی‌الأَرَب» و «بُرهان»، «هزاردستان» و «بلبل که عربان عندلیب خوانند» نوشته‌اند؛ که البتّه چُنین است و بسیار مَشهور است. وانگَهی، شاهِدی که از برایِ این معنی آورده‌اند، بیتی است از قولِ سَعدی بدین ضَبط:
  «بر آنکه مهر گلی در دلش قرار گرفت
  روا بود که تحمل کند جفاش هزار
  ».
  می گویم:
  أَوَّلًا، این که ضَبطِ أَصیلِ بیتِ شی۟خِ شیراز بدین ریخت باشَد، جایِ درَنگ است. این بیت، از چکامۀ بُلَندآوازۀ «به هیچ یار مَده خاطِر و به هیچ دیار ...» است، و دَر آن نُسخۀ مُتَداوَل و بالنِّسبه مُعتَبَرِ کُلّیّاتِ سَعدی که زنده‌یاد مُحَمَّدعَلیِ فُروغی (1254 ـ 1321 هـ.ش.) ویراسته است، بیت را چُنین ضَبط کرده‌اند:
  هرآنکه مِهرِ یکی در دِلَش قرار گرفت
  رَوا بود که تَحَمُّل کُنَد جفایِ هزار

  ( کُلّیّاتِ سَعدی، به‌اِهتِمامِ: مُحَمَّدعَلیِ فُروغی [با هَمکاریِ: حَبیبِ یَغ۟مائی]، [بازْچاپ زیرِ نَظَرِ: بَهاءالدّینِ خُرَّم۟شاهی]، چ: 15، تهران: مُؤَسَّسَۀ اِنتِشاراتِ أَمیرکَبیر، 1389 هـ.ش.، ص 722).
  این ضَبط، اُستوار می‌نمایَد و سازگار با أُسلوبِ سخن۟‌پردازیِ شیخ. با سیاقِ چکامه نیز هَمساز است؛ از جمله با این بیتِ سپَسینش که: «هَوایِ دِل نَتَوان پُخت بی تَعَنُّتِ خَل۟ق ...».
  دَر اینجا، بوُضوح، مَقصود از «هزار»، "هزار تَن / نَفَر"، و دَر واقِع اَنبوهِ مَردُمان است.
  ثانیًا، واژۀ «هزار» در این بیت حَتّیٰ بر فَرضِ ثُبوتِ ضَبطِ لُغَت‌نامه هَم، گویا نه به معنایِ عَندَلیب و هزاردستان است، بلکه پَردازَندۀ سُخَن، دَر عالَمِ آرایه‌گَری، گوشۀ چشمی بدان دارَد و بَس. ضَبطِ یادشُده، بظاهر، می‌گوید: ... رَوا بُوَد که هزارگونه جَفایِ گُل (مَحبوب) را تَحَمُّل کُنَد. ... وَ ال۟عِلمُ عِندَ اللهِ تَعالیٰ.

  سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت