لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۱۵٫۲۵۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۶۱۴

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  آنان که به کُنجِ عافیت بنشَستَند
  دندانِ سگ و دهانِ مردم بستند
  کاغـذ بدریدند و قَـلَم بشکسـتند
  وز دستِ زبانِ حرف‌گیران رستند

  این رباعی در بخشِ رباعیاتِ کلّیّاتِ سعدی نیامده است ولی از سعدی است و در گلستانِ شیخ که می‌دانیم جُز بر سُروده‌هایِ خودِ سعدی اشتمال ندارد و ـ به قولِ خودش ـ از شعرِ متقدِّمان به طریقِ استعارت در آن تلفیقی نرفته است، هست.

  باری، می‌توان باِطمینان گفت که سعدی این رباعی را بر گَردۀ رُباعیِ بسیار دلآویزِ عاشقانه و کهن‌تری پرداخته که این است:

  از رویِ تو، نُسخَتی به چین بُردستند
  آنجا که دو صـد بُتـگرِ چابُکـدَسـتند
  در پیـشِ مثـالِ رویِ تو بنـشـَسـتند
  انگُـشت گَـزیدند و قَـلَم بشکسـتـند!

  این رُباعیِ دلآویزِ کهن را شیخ أبوالفتوحِ رازی در تفسیرِ شریفِ رَوضُ الجِنان و رَوحُ الجَنان (چ یاحقّی، و ناصح، 4/171) آورده و یادآور شده است که «این دو بیتِ پارسی» را «بعضی أهلِ عصر» به عربی «نقل کرده است» و گفته:

  مِـثـالـك بالصّـینِ لـمّا رَأو
  هُ أربابُ حذقٍ بنقشِ الصَّنَم
  غدوا عـاکِـفینَ عَلی وضعِه
  فعضّوا البنان و رضّوا القَلَم!

  (همان، همانجا)


  زنده‌یاد استاد مجتبی مینُوی در حواشیِ ترجمَۀ کلیله و دمنه (ص 137) آورده است:

  «در بزمِ ثانیِ خرابات ... از شیخ شطّاح منقولست:

  تمثالِ رُخِ تو را به چین بُردستند
  آنجا که مُصَوِّرانِ چابُک دَسـتند
  در پیشِ مثالِ رویِ تو بنشستند
  انگُشت گزیدند و قَلَم بشکستند».

  این رباعیِ دلکَش، به همان ضبطِ مسطور در تفسیرِ شیخ أبوالفتوح، در نُزهة المجالسِ جمالِ خلیلِ شَروانی (تصحیحِ ریاحی، چ:۲، ص ۳۰۱) آمده است و به «عبدالواسعِ جبلی» نسبت داده شده. طابعِ مِفضالِ نُزهة المَجالِس، شادروان دکتر محمّد أمینِ ریاحی در حاشیه نوشته است: «در آتشکدۀ آذر با تغییرِ مصراعِ أوّل، به نامِ روزبهان آمده. دیوانِ عبدالواسع ندارد.»

  باری، سَرایندۀ راستینِ رُباعی هر که باشد، پیش از سعدی می‌زیسته، و چُنان که آمد، باِطمینان می‌توان گفت که سعدی رُباعیِ خود را بر گَردۀ این رباعی پرداخته است.

  موضوعِ این دو رباعی بسیار متفاوت است؛ سخنِ سعدی سخنِ اجتماعیِ مهمّی است، و مضمونِ رباعیِ سرمشق، مضمونی عاشقانه؛ و البتّه بعید می‌دانم شما هم رباعیِ سرمشق را در زیبایی و تناسب و پُختگی بر آنچه شیخِ بزرگوارِ شیراز ساخته است ترجیح ندِهید!
  چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت