لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۲۶٫۸۴۸ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۳ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۳۸۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  خانمِ فرزانۀ تاج بخش، مُدیرِ گُروهِ پِژوهِشِ فلسفه و کودکِ بُنیادِ حکمتِ صدرا، فرموده اند:
  « ... ملّاصدرا در واقع یک شخص یا یک فیلسوف نیست؛ بلکه او آیینۀ تمام۟ نمایِ فرهنگ و فلسفۀ ایرانی ـ إِسلامی است. ...»
  (هفته نامۀ صدا، شنبه ۶ شهریورِ ۱۳۹۵ هـ. ش.، ش ۹۵، ص ۷۸).
  چُنین سُخَنها را، تازه با تَسامُح و تَجَوُّز، و به اعتبارِ دامنۀ فَراخ و مُتَنَوِّعِ مَقالات و مَقولات، دربارۀ أَمثالِ سَعدی و حافِظ گُفته اند؛ ولی در بابِ مُلّا صَدرایِ شیرازی، ... . چه عَرض کُنَم؟!
  آیا زُبدۀ آن اِنگاره ها و باوَرداشتها و آرمانها و أُسطوره ها و چه و چه ها که در فرهنگِ اَرج آورِ ایرانیان، بَل عُمومِ مُسَلمانان، موج می زَده است، در صَدرایِ شیرازی و آثارش بازتافته است؟! ... حَقیقةً یا رَقیقَةً؟!! ... کی۟؟ کُجا؟ کو؟!
  آیا "مُدیرِ گُروهِ پِژوهِشِ فلسفه و کودکِ بُنیادِ حکمتِ صدرا" هم، در میانِ هَمهَمه ها، و در إِقلیمی سَرشار از شِعارهایِ پُرپَژواک، و در غیابِ عِیارسَنجان، بانگی درافگَنده است و بَس؟! ... «تا چه بازی رُخ نمایَد»؟... نَکُنَد مُخاطَبِ این بَیاناتِ البتّه فیلسوفانه را «کودک» اِنگاشته اند؟! ... . ... «طامات تا به چَند و خُرافات تا به کی۟؟!» ...
  یادش بخیر! ... رَفیقی داشتیم که می گُفت: دیدید تَعالیمِ شیخِ أَکبَر مُحیی الدّین چگونه گورباچُف را از پا دَرآورد و موجِباتِ فُروپاشیِ شوروی را فراهَم کَرد؟! ... مَردِ ساده لوحِ سَلیمی بود و ما این حَرفهایش را جِدّی نمی گرفتیم.
  تازه تَجرِبۀ مَرحومِ نَصرالدّین ثابت کرده است که می توان میخِ کَذائی را در زمین کوفت و گُفت: مرکزِ زَمین همین جاست! ... در این وانَف۟سایِ "اقتصادِ مُقاومتی" هیچ کس حال ندارَد بروَد و اندازه بگیرَد و صِدق و کِذبِ "قَضیّۀ نَصرالدّینیّه!" را بسَنجَد!!!
  يكشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  پرویز رودباری
  ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۵
  مَرحومِ نَصرالدّین نه ، مرحوم ملا نصرالدین. حق الناس را ضایع نکنید. از نکته فروپاشی شوروی به برکت تعالیم شیخ اکبر مشهود شد علاوه بر تضییع حق الناس میل به کتک نیزفرموده اید.
  چه خوش باشد که بعد از روزگاران
  به امیدی رسند امیدواران