لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۴۰٫۴۸۶ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۸۸ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۹۸۲

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  نامِ مُستَشْرِقِ مَعروفِ اِنْگِلیسی، مَأْسوفٌ‌عَلَیْه: "رینولد أَلِین نیکِلسُن / نیکِلسون" (۱۸۶۸ ـ ۱۹۴۵ م.)، خاصّه به واسِطۀ مُطالَعاتَش دَر پیشینۀ تَصَوُّفِ مُسَلمانان، و به طورِ أَخَصّ: تَصحیح و طَبعِ پاکیزۀ کِتابهایِ اَرزَنده‌ای چون مَثنَویِ مولَوی و تَذْکِرَةالأَولیاء، دَر میانِ أَهلِ فَضْل و فَرهَنگ اِشْتِهاری بسَزا دارَد، و کَثرَتِ چاپهائی که از رویِ مَثنَویِ ویراستۀ او صورَت گرفته است، نامِ نیکِلسُن / نیکِلسون را، دَر بازارِ کِتاب، نوعی جَذّابیَّتِ تِجاری بَخشیده است!
  دَر یکی از کِتابفُروشی‌هایِ اِصفَهان، نُسخۀ چاپیِ خوشْ‌رَنگ‌ولُعابی از گُلِستانِ سَعدی دیدَم که بَر صَفحۀ عنوانَش بوُضوح نوشته شُده بود: «مطابق نسخۀ تصحیح‌شدۀ رینولد نیکلسون و محمدعلی فروغی» و بَر رویِ جِلدَش هَم بصَراحَت آمَده: «بر اساس نسخۀ نیکلسون».
  حاجَت به تَصریح نیست که نیکِلسُن / نیکِلسون هیچگاه به تَصحیحِ گُلِستان نَپَرداخته است تا کَسی بخواهَد گُلِستانِ سَعدی را بَر أَساسِ نُسخۀ او چاپ کُنَد.
  هَمان گیراییِ تِجاریِ نامِ نیکِلسُن / نیکِلسون و این که شُماری از دوستدارانِ أَدَبِ فارسی، بَر رویِ جِلدِ مَثنَوی و جُز آن، با نامِ او أُنسی یافته و بدان اِعتِمادی پیدا کَرده‌اند، سَبَب شُده است تا دَر بازارِ چاپهایِ بازاریِ گُلِستانِ سَعدی، سَر و کلّۀ " گُلِستان بر اساس نسخۀ نیکلسون" هَم پیدا شَوَد؛ کَما این که سالها پیش جَذّابیَّتِ نامِ عَلّامه مُحَمَّدِ قَزوینی باعِث آمَد تا یکی از سوداگَران، مَتْنی را که از رویِ تَذ۟کِرَة الأَولیاءِ ویراستۀ هَمین نیکِلسُن / نیکِلسون به چاپ سپارده بود، به عنوانِ تَصحیحِ عَلّامه مُحَمَّدِ قَزوینی مُنتَشِر کُنَد؛ حال آن که عَلّامه قَزوینی هیچگاه به تَصحیحِ تَذ۟کِرَة الأَولیاء نَپَرداخته و تَنها مُقَدّمه‌ای بَر آن نوشته بود (سَنج: تَذ۟کِرَة الأَولیاء، بَررَسی، تَصحیحِ مَتن، توضیحات و فَهارِس: مُحَمَّدِ اِستِعلامی، چ: ۲۳، تِهران: اِنتِشاراتِ زوّار، ۱۳۹۱ هـ.ش.، ص "چهار").
  باری، این کِتابِ " گُلِستان بر اساس نسخۀ نیکلسون"!، دَر سالِ ۱۳۹۴ هـ.ش. از سویِ "انتشاراتِ سبز رایان گستر" [کذا!!!] چاپ گَردیده و "کتابِ آسمانِ آبی" دَر تِهران نیز مُتَصَدّیِ پَخْشِ آن بوده است.
  چاپِ أَوَّلِ کِتاب که نُسخه‌ای از آن به رُؤْیَتِ منْ‌بَنده رَسیده است، دَر شُمارگانِ «هزار» اِنتِشار یافته. ... پَس، این جَعْل و تَزویرِ هویدا و رُسوا، دَستِ کَم دَر هزار نُسخه تَکثیر شُده است!
  دَر صفحۀ حُقوقیِ گُلستانِ یادشُده که بَرگۀ فِهْرِستْ‌نویسیِ کِتابخانۀ مِلّی هَم دارَد، آمَده است: «کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به محسن اسدزاده میباشد». ... نَمی‌دانَم مَسؤولیَّتِ اِنتِسابِ دُروغینِ تَصحیحِ گُلستانِ سَعدی به مَأْسوفٌ‌عَلَیْه رینولد نیکِلسُن / نیکِلسونِ اِنگِلیسی و فِریفْتَنِ خوانَندگانِ کَمْ‌اِطِّلاع هَم بَر عُهدۀ هَمین آقایِ «محسن اسدزاده» است یا نَه؟!! ... .
  ٭
  رَوانِ خواجۀ رِنْدان خوش باد! که می‌گُفت:
  این حَدیثَم چه خوش آمَد که سَحَرگَهْ می‌گُفت
  بَر دَرِ مَیْکَده‌ای با دَف و نَیْ تَرسایی:
  گَر مُسَلْمانی ازینَست که حافِظ دارَد،
  آه اگَر از پَیِ امْروز بُوَد فَردایی!


  دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۵:۱۹
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت

  شاگرد
  ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲:۵۴
  حضرت جهان بخش!
  اگر مبنای تلفظ اسامی خاص زبانهای دیگر را تلفظ فعلی آنها در زبان مبدأ بگیریم، باید نیکِلسِن گفت.
  با تفحصی که من کردم تلفظ درست در لسان انگلیسی نیکِلسِن است.
  هر چند ریشه آن ژرمانی و از Nichol است.
  گویا همانند بسیاری از واژه ها ـــ به سیاق ظاهرـــ یا بر مبنای زبانی غیر از زبان ملیت آن فرد، نیکُلسُن خوانده شده است. والله أعلم.