لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۶۳۲٫۳۶۷ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۷۶ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۲۳۷
  بازدید از این یادداشت : ۹۵۳

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  اَگَر خود نیز أَهلِ بازْجُستَنِ چاپهایِ گوناگونِ آثارِ شیْخ سَعدی نَبوده باشید، ای بَسا دَر آثارِ پِژوهِشگرانی چون اُستادِ زنده‌یاد عَلّامه مُجتَبیٰ مینُویٖ و اُستادِ فُروزانْ‌یاد دکتر غُلامحُسَیْنِ یوسُفی، به نامِ "بوستانِ چاپِ گِراف" بازخورده باشید. مَقصود از "بوستانِ چاپِ گِراف"، بوستانِ ویراستۀ مُحَشّائی است که دَر میانه‌هایِ سَدۀ نوزدَهُمِ میلادی دَر وین چاپ شُد و به نامِ طابِعِ آن، "چاپِ گِراف" خوانده می‌شَوَد.
  کارْل هایْنریٖش گراف (Graf/ 1815 ـ 1869 م.)، خاوَرشناسی آلمانی است که دَر اِستراسْبورگ به تَحصیلِ إِلٰهیّات و دَر لَیْپزیٖگ به فَراگیریِ خاوَرشناسی پَرداخت. تَرجَمۀ گُلِستان (1846 م.) و تَرجَمۀ بوستان ( 2 ج /1850 م.) از آثارِ اوست. وی مَتنِ بوستان را نیز با حَواشی دَر سالِ 1858 م. به چاپ رَسانید. گراف، از مُفَسِّرانِ عَهدِ قَدیم هَم بشُمار است و کِتابِ أَسفارِ تاریخیِ کِتابِ عَهدِ عَتیق را دَر سالِ 1866 م. به چاپ رَسانیده است.
  (نگَر: دایرةالمَعارفِ فارسی، به‌سَرپَرَستیِ غُلامحُسَیْنِ مُصاحِب و ...، ج 2، تِهران: شرکتِ سِهامیِ کِتابهایِ جیبی ـ وابَسته به: مُؤَسَّسَۀ اِنتِشاراتِ أَمیرکَبیر ـ، 1381 هـ.ش. ص 2371).
  خاوَرشناسانِ آلمانیِ دیگَری هَم با لَقَبِ "گراف" می‌شناسیم ( مُعْجَم أَسماء المُستَشرِقین، یَحییٰ مُراد، بَیْروت، ص 396) که بالطَّبْعْ میانِ ایشان و گرافِ طابِعِ بوستانِ سَعدی خَلْط نَبایَد کَرد.
  يكشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۰
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت